TERSENTUH OLEH DEX7SEC 

โครงสร้างการบริหาร
สินค้า OTOP
อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ส่วนสาธารณสุข
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
งบประมาณ
บริการออนไลน์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป   

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
ประชุมปรึกษาหารือแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม,เทศบาลห้วยหิน ,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง,องค์การ ... วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายศักดา จินดาธนาพร รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม นำบุคลากรองค์การบริหารส่ว ...
วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายสา ตุ้มเมืองโดน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม นำบุคลากรเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื ... เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม , ส.อบต.หมู่ที่ 4 ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและประชาช ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประจำปีงบประมาณ 2567 
     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
     

ใบความรู้เรื่องไข้หวัดใหญ่ 
     

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
ประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโดนประกาศรับมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง
๑๐ นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย "ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที"...     จำนวนผู้เข้าชม 101 ครั้ง
เบอร์ติดต่อสมาชิกกู้ชีพ (EMS) องค์การบริหารส่วนตำบลดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา...     จำนวนผู้เข้าชม 187 ครั้ง
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566...     จำนวนผู้เข้าชม 219 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 14...     จำนวนผู้เข้าชม 315 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 12...     จำนวนผู้เข้าชม 315 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10...     จำนวนผู้เข้าชม 290 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.หมู่ที่ 9...     จำนวนผู้เข้าชม 298 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6...     จำนวนผู้เข้าชม 322 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู หมู่ที่ 2...     จำนวนผู้เข้าชม 296 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบมาณ พ.ศ. 2567
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองปื้ด หมู่ที่ 6 (จากหน้าวัดสุทธิการาม ไปทางโรงเลี้ยงไหมวัยอ่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองปื้ด หมู่ที่ 8 (จากทางแยกสระหนองปื้ด ไปทางสามแยกบ้านนายเกลี้ยง อดทน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองปื้ด หมู่ที่ 8 (จากทางแยกสระหนองปื้ด ไปทางสามแยกบ้านนายเกลี้ยง อดทน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิหส์ (e-bidding))
   เผยแพร่ร่างเอกสารและร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองปื้ด หมู่ที่ 8 (จากทางแยกสระหนองปื้ด ไปทางสามแยกบ้านนายเกลี้ยง อดทน) ด้วยวิธีประกวดราค
ข่าวย้อนหลัง
 
หนังสือท้องถิ่นนครราชสีมา
หนังสือท้องถิ่นนครราชสีมา  

หนังสือราชการ สถ. ประจำวันที่ 08/12/2566

มท 0820.3/ว5108 | จัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 08/12/2566
มท 0820.2/ว5090 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2566
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 07/12/2566

หนังสือราชการ สถ.

มท 0808.3/ว5101 | ขอให้จังหวัดเร่งรัดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การใช้จ่ายเงินค่าบริการและเงินค่าตอบแทน ของเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 07/12/2566
มท 0816.3/ว5098 | ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาประเมินตนเองดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 07/12/2566
มท 0804.6/ว5095 | การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงระบบการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม
หน่วยงาน : กม. หนังสือลงวันที่ : 07/12/2566
มท 0819.3/ว5097 | แจ้งเวียนรายงานผลทดสอบ Interlaboratory Comparison ของการตรวจกาฬโรคแอฟริกาในม้าทางห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2566
หน่วยงาน : กสธ. หนังสือลงวันที่ : 07/12/2566
มท 0810.3/ว5081 | ขอรับการสนับสนุนจัดทำเขตการปกครองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการผังเมืองและจัดทำหลักหมุดกรมโยธาธิการและผังเมืองระดับอำเภอ
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 06/12/2566
มท 0809.4/ว5084 | การดำเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 06/12/2566
มท 0820.3/ว5075 | การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 06/12/2566
มท 0808.2/17498-17559 | การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 06/12/2566
มท 0816.5/ว17570 | ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม รายการ สวนสาธารณะ/สถานที่ออกกำลังกาย รอบไตรมาสที่ 1 ฯ
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 06/12/2566
มท 0809.5/ว32 | การขอให้ฝ่ายปกครองพิจารณาใหม่กรณีที่เคยขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่แล้ว แต่ศาลได้มีคำสั่งไม่รับคำขอพิจารณา
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 04/12/2566
มท 0818.3/ว5071 | ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC)
หน่วยงาน : กต. หนังสือลงวันที่ : 04/12/2566
มท 0808.3/ว5064 | การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 04/12/2566
มท 0808.2/ว11917 | กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 04/12/2566
สมัครสอบงานราชการทั่วไทย
สมัครสอบงานราชการทั่วไทย  

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2557
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2557  
โครงการวันเด็กแห่งชาต 2557 จัดโดยส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2557
ประกาศ อบต.
ประกาศ อบต.  
ประกาศจากกรมสรรพากร
ประกาศจากกรมสรรพากร  
- อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากเว็บหลัก -

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565)  
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 89
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 8 ธันวาคม 2566
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ระบบฐานข้อมูล Back office
ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
166 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 044-009894-5   Fax : 044-009895
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.