ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

  หน้าแรก     ผลการพัฒนาในปีที่ผ่านมา 

ผลการพัฒนาในปีที่ผ่านมา
ผลการพัฒนาในปีที่ผ่านมา  

ผลการพัฒนาในปีที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

 

     ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผ่านมา

 

การพัฒนาในด้านต่างๆ ภายในเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามรับผิดชอบนั้น ที่ผ่านมา เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการดำเนินงานให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนทั้งในด้านความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต   เช่น  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค    การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ   การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต การบริการสาธารณสุข   เป็นต้น      โดยมีสัดส่วนในด้านการพัฒนาด้านต่างๆ  เป็นไปอย่างสมดุล และกระจายงบประมาณ  ไม่เน้นการพัฒนาเพียงด้านใด ด้านหนึ่งมากเกินไป ทั้งนี้ คำนึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นหลักสำคัญ

                        จากผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม    ได้สร้างความเจริญก้าวหน้าและเกิดความสะดวกสบายในการให้บริการสาธารณะ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ  โดยสังเกตได้จากการสอบถามจากประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม    และจากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   สามารถสรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552   ได้ดังตารางแนบท้ายนี้

 

เอกสารประกอบ

กันยายน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 กันยายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
166 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 044-009894-5  Fax : 044-009895
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.