TERSENTUH OLEH DEX7SEC 

โครงสร้างการบริหาร
สินค้า OTOP
อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ส่วนสาธารณสุข
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
งบประมาณ
บริการออนไลน์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


  หน้าแรก     รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
     สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566เปิดอ่าน
     สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566เปิดอ่าน
     สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566เปิดอ่าน
     สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566เปิดอ่าน
     สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566เปิดอ่าน
     สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566เปิดอ่าน
     สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566เปิดอ่าน
     สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566เปิดอ่าน
     สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน,มกราคม 2566เปิดอ่าน
     สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565เปิดอ่าน
     สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565เปิดอ่าน
     สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565เปิดอ่าน
     สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565เปิดอ่าน
     สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565เปิดอ่าน
     สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565เปิดอ่าน
     สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565เปิดอ่าน
     สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 25652565-06-02เปิดอ่าน
     สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 25652565-05-05เปิดอ่าน
     สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 25652565-04-05เปิดอ่าน
     สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25650000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 25650000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 25640000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 25640000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 25640000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 25640000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 25640000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 25640000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 25640000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 25640000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 25640000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 25640000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 25640000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 25640000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 25630000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 25630000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 25630000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 25630000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 25630000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 25620000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 25620000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 25620000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 25620000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 25620000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 25610000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 25610000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 25610000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 25610000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 25610000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 25610000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 25610000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 25610000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 25610000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 25610000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 25610000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 25610000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 25600000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 25600000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 25600000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 25600000-00-00เปิดอ่าน
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 89
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 8 ธันวาคม 2566
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ระบบฐานข้อมูล Back office
ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
166 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 044-009894-5   Fax : 044-009895
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.