โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
อบต.ในเครือข่าย

แผนพัฒนาตำบล
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงิน
งานกิจการสภา
งบประมาณ
สินค้า OTOP
บริการออนไลน์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


  หน้าแรก     ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป  

ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

1. ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ตั้งอยู่ที่บริเวณพิกัด TB 303537    อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอจักราช โดยมีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอจักราชไปตามถนนลาดยาง สายจักราช-โคกกลาง ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร  และมีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอจักราช ไปตามถนนลาดยาง สายจักราช-หินโคน-หนองขาม   ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร     มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

 

ทิศ

 

อาณาเขตติดต่อกับ

อบต.

อำเภอ

จังหวัด

เหนือ

หินโคน

จักราช

นครราชสีมา

จักราช

จักราช

นครราชสีมา

ตะวันออก

หินดาด

ห้วยแถลง

นครราชสีมา

ห้วยหิน

หนองหงส์

บุรีรัมย์

ใต้

คลองเมือง

จักราช

นครราชสีมา

ตะวันตก

ศรีละกอ

จักราช

นครราชสีมา

 

            อาณาเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม   ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตำบลหนองขาม    จึงมีพื้นที่และเขตการปกครองเช่นเดียวกับเขตตำบลหนองขาม      มีอาณาเขตติดต่อกับตำบล   อื่นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอจักราช   จังหวัดนครราชสีมา ประกาศลงวันที่ 27 เมษายน 2541 ดังนี้

           

ทิศเหนือ

 

            ติดต่อตำบลจักราช และตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดกึ่งกลางห้วยลึก    ห่างจาก    สระวัดหนองพลวง ประมาณ 0.7 กิโลเมตร บริเวณพิกัด TB 264592 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวกึ่งกลางห้วยลึก ถึงถนนสายบ้านน้อย -บ้านหนองขาม บริเวณพิกัด TB 287565 ระยะทางประมาณ 4.2 กิโลเมตร ไปตามถนนสายบ้านน้อย-บ้านหนองขาม   ถึงถนนสายบ้านหินโคน -บ้านหนองขาม บริเวณพิกัด TB 311555 ระยะทางประมาณ 3.3 กิโลเมตร   ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านที่ดินทำไร่ ถึงหนองปรือ ด้านทิศเหนือ บริเวณพิกัด TB  314558 ระยะทางประมาณ 0.3 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกผ่านที่ดินทำไร่ ถึงถนนสายเข้าบ้านหัวสะพาน บริเวณพิกัด TB 343556   ระยะทางประมาณ กิโลเมตร ไปตามถนนสายเข้าบ้านหัวสะพาน สิ้นสุดที่จุดกึ่งกลางลำฉมวก บริเวณพิกัด TB 355555 ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร   รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 12 กิโลเมตร Slot Gacor

 

ทิศตะวันออก

ติดต่อตำบลหินดาด  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  และตำบลห้วยหิน  อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์   โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดกึ่งกลางลำฉมวกบริเวณพิกัด  TB 355555     ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวกึ่งกลางลำฉมวก ถึงกึ่งกลางลำฉมวก ที่หลักเขตบริเวณพิกัด  TB 377498   ระยะทางประมาณ 7.7 กิโลเมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้   ผ่านที่นา  ที่ดินทำไร่  ห่างจากบ้านหนองซาด ประมาณ 2 กิโลเมตร   ถึงถนนสายบ้านหนองซาด-บ้านหนองแมว  บริเวณพิกัด TB 361488   ระยะทางประมาณ 2.1 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ ตามถนนสายบ้านหนองซาด-บ้านหนองแมว ถึงถนน รพช. (บ้านหนองขาม-บ้านสวน) บริเวณพิกัด  TB 359480   ระยะทางประมาณ 0.8 กิโลเมตร ไปถนนสายดงอีจาน-หินดาด    ห่างจากถนนสายเข้าบ้านหนองแมว   ทางด้านทิศตะวันออก ประมาณ 0.2  กิโลเมตร   ถึงหลักเขตบริเวณพิกัด TB 359472 ระยะทางประมาณกิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามถนนสายดงอีจาน-หินดาษ   ห่างจากถนนทางเข้าบ้านหนองแมว  ประมาณ 1.4 กิโลเมตร  ที่หลักเขตบริเวณพิกัด TB 369461   ระยะทางประมาณ  1.5 กิโลเมตร   ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามถนนสายดงอีจาน-หินดาด ห่างจากถนนทางเข้าบ้านหนองแมว  ประมาณ 0.5 กิโลเมตร   ที่หลักเขตบริเวณพิกัด TB 364455   ระยะทางประมาณ 0.8 กิโลเมตรไปทางทิศใต้  ตามถนนสายดงอีจาน-หินดาด  ห่างจากถนนทางเข้าบ้านหนองแมว-บ้านโนนสวรรค์   ประมาณ 0.5 กิโลเมตร  สิ้นสุดที่ถนนสายบ้านหนองแมว-บ้านโนนสวรรค์  บริเวณพิกัด TB 367429 ระยะทางประมาณ 2.7  กิโลเมตร รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 16.6 กิโลเมตร 

 

ทิศใต้

            ติดต่อตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา    โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนสายบ้านหนองแมว-บ้านโนนสวรรค์ บริเวณพิกัด TB 367429   ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามถนนสายบ้านหนองแมว-บ้านโนนสวรรค์   ถึงหลักเขตบริเวณพิกัด TB 363439   ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามถนนสายบ้านหนองแมว-บ้านโจดกระทิง  บริเวณพิกัด TB 352435   ระยะทางประมาณ 1.1 กิโลเมตร ไปทางทิศเหนือ ตามถนนสายหนองหญ้าปล้อง-บ้านโจดกระทิง ถึงถนนสายบ้านหนองหญ้าปล้อง-บ้านหนองแมว บริเวณพิกัด TB 345453 ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร ไปตามแนวเขตที่ทำเลเลี้ยงสัตว์บ้านหนองหญ้าปล้อง ด้านทิศตะวันออก   ถึงหลักเขตบริเวณพิกัด TB 346459 ระยะทางประมาณ 0.5 กิโลเมตร   ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   ตามแนวเขตทำเลเลี้ยงสัตว์บ้านหนองหญ้าปล้องด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณพิกัด  TB 339463 ระยะทางประมาณ 0.8 กิโลเมตร   ผ่านสันโคกที่ขนานกับถนนสายบ้านหนองขาม-บ้านคลองเมือง ถึงสันโคกที่หลักเขตบริเวณพิกัด TB 320489 ระยะทางประมาณ 3.2 กิโลเมตรไปทางทิศตะวันตก ผ่านที่ดินทำไร่    สิ้นสุดที่ถนนสายบ้านหนองขาม -บ้านคลองเมือง บริเวณพิกัด  TB 312489   ระยะทางประมาณ 0.7 กิโลเมตร   รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ   9.8   กิโลเมตร

                       

ทิศตะวันตก

            ติดต่อตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนสายบ้านหนองขาม-บ้านคลองเมือง บริเวณพิกัด TB 312489 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามถนนสายบ้านโนนทะยุง-บ้านหนองสะแกเครือ   ถึงถนนสายเข้าบ้านหนองสะแกเครือ  บริเวณพิกัด TB 277526 ระยะทางประมาณ 7.2 กิโลเมตร ไปตามถนนสายบ้านหนองสะแกเครือ-บ้านโนนตาพรม บริเวณพิกัด TB 268531 ระยะทางประมาณ 0.9 กิโลเมตร    ไปทางทิศเหนือ ตามถนนสายบ้านโนนตาพรม-บ้านโพธิ์ ถึงถนนสายเข้าบ้านโพธิ์ บริเวณพิกัด TB 271541 ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามถนนสายบ้านโพธิ์-บ้านลุงม่วง   ถึงถนนสายบ้านตาเงิน-บ้านหนองขาม ถึงหลักกิโลเมตรที่ 7     บริเวณพิกัด TB 256571   ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านที่นาที่ดินทำไร่   สิ้นสุดที่

จุดกึ่งกลางห้วยลึก บริเวณพิกัด TB 264592 ระยะทางประมาณ 2.4 กิโลเมตร  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก

ประมาณ15.5 กิโลเมตร

 

2. สภาพภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ   มีความสูงระหว่าง 180 - 230 เมตร    จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นแหล่งต้นลำน้ำที่สำคัญของตำบลหนองขาม จำนวน 3 สาย   ได้แก่ ลำฉมวก ลำห้วยลึก และ ลำเพกา

 

3. สภาพดิน

ลักษณะโดยทั่วไปของสภาพดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ส่วนใหญ่จัดเนื้อดินอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 40 เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย ดินสีน้ำตาลอ่อน น้ำซึมผ่านชั้นดินได้เร็วมาก ดินอุ้มน้ำต่ำ ระดับน้ำใต้ดินต่ำมาก ดินมีการกัดกร่อนในบริเวณที่มีความลาดชันสูง ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำและมีพื้นที่บางส่วนมีเนื้อดินจัดอยู่ในกลุ่มดินชุดที่ 18  เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ดินล่างเป็นดินร่วน เหนียวปนทราย   พืชมีโอกาสเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ   ฤดูฝนมีน้ำแช่ขัง

  

4. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  

 

            เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทำให้ยังคงมีพื้นที่ป่าไม้หลงเหลืออยู่บ้าง สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าไม้เบญจพรรณ ต้นไม้สำคัญที่พบเห็นได้แก่ เต็ง รัง พลวง มะค่า ประดู่ ฯลฯ

 

 

 

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 1617 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 16 กรกฎาคม 2567
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ระบบฐานข้อมูล Back office
ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
166 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 044-009894-5   Fax : 044-009895
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์